Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja na rzecz rozwoju mężczyzn “Przymierze Wojowników” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 44 w Warszawie czyli organizator programu.
2. Celem zbierania danych jest realizacja programu Droga Odważnych.
3. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji programu Droga Odważnych poprzez: kontakt organizatora programu z uczestnikiem; przekazanie danych uczestnika tzw. Opiekunowi (dotyczy zarejestrowanych po 19 maja 2018), przekazanie danych uczestnika tzw. Socjuszowi w momencie gdy uczestnik osiągnie liczbę punktów w programie dającą dostęp do tej funkcjonalności. 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, administrator ma 24 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w programie i usunięciem konta użytkownika. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych przez uczestnika jest konieczne do realizacji programu.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie organizatora czynności związane z realizacją programu, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
7. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w programie można wyrazić wyłącznie poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu użytkownika. Administrator ma 24 godz. na usunięcie konta użytkownika.
9. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
10. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe uczestnika jest firma home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, (kod pocztowy 70-653), NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.